Hunauvaa Ujarangnaqtuq nauhimayuq?

Hanaiyautikhait talvuuna ujarangnaqtunik upalungaiyautikhat pingahuuyut qanuinningitigut:

  • Piniqhimayut  ujarangnaqtuq nauttianit ullauyainillu ujarangnaqtut nauttiat. Hapkuat qanurinningit ilani taiyauvaktut higaarlungnik, pot-mik, ganja-mik, higaarlungmik, bud-mik, Mary Jane-mikluniit.
  • Uyarak (Hashish)  havaktauhimayuq aryakurmit (maqihimayuq kutuuyaaqtuq) aangayaarnaqtumit nauhimayumit, paniqhittipluni naqitiqtauvlutiklu mikiyunuatut kikariqhivlugit.
  • Aangayaarnaqtuup uyarap uqhua (Hash Oil)  hakugikyuaqtuq aagayaarnaqtuq nauhimayuq piyauhimayuq ahivaqtiqhugu THC-ca higaarlungmit.

Hunauvat THC-n CBD-llu?

  • THC  una tukiqaqtuq delta-9-tetrahydicannabidol-mik (ihumami aalaguqnaqtuq aaniarutiqaqtut kagutimik) THC pijutiqaqtuq qanuq qaritaat timillu qanuriliuqniganik aagayaarnaqtumit nauhimayumit. THC avugiluaqtaa “aagayaalaqijutauvaktuq” ihumamiluniit aalaguqtirutauyuq aagayaarnaqtuq nauhimayumit ujarangnaqtunit.
  • Hakugikniga (avugiiknigini) THC-nik aagayaarnaqtuq nauhimayuni uqautauliqpaktut ilainaanik THC-m uqumainiganik naunaituup ilaganik nautiap.
  • Ujarangnaqtuq Aangayaarnaqtuq nauhimayuq piqaqtuq mikiyunik THC-nik nautiagini uqauyainilu (ikitqiyaq 0.3%-mit) atautimiuyuniituq hemp-mik.
  • CBD  tukiqaqtuq cannabidiol-mik. Ajikutarigitaa THC-n, CBD ihumami aktuqniqagituq ihumamilu aalaguqtirutaugituq. lagani naunairutauyuq CBD himigutaulaaqtuq mikhigiaqtilugiluniit ihumami aalaguqniganik THC-m. Una taimaililaaqtuq agitilaaga CBD-m aangayaarnaqtuq nauhimayuq ajikutarikpagu agitqiyaukpaluniit. ujarangnaqtuq aadjikuutaa uvaluuniit hakuritqiyauyuq aktilanganit THC. Ilituqhaiyit naunaiyaiyut CBD-mik aangayaarnaqtut havautigiyait atuqnigagut.