Inuuhirmut hivuurannaqtut qayangnarniillu

 

RackCards_Illustrations_EffectsOnBody copy_op_1.png

Hunauvat hivituyumi akturningit aangayaarnaqtut nauhimayut ujarangnaqtut atuqtunut ilauniarunaqhiyut:

 • Angiligiarningit ihumami aanniarutit ukua ihumaalungniq, ingumaniq, huungitunik ihumaniq, ukunaniluaq nuatqatiriini inuutjuhiqaqhimayuni ukuningaaanniarutiqaqhimayunik;

FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post11 copy_op_0.png

 • Amigaigyuumiyut qayangnautait ipipiralailaqidjutualayut ujarangnaqtunut;
 • Ayuqhaqtut itqaumayaamingni, ihumaqattiarnirmik, atuqatainaraangat ujarangnaqtut atuqtauvaktuq ubluq tamaat; imatullu

                                                                     FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post08 copy_op_2.png

Anniqhaaktariamingni ayuqhaliqpaktut higaarangamik ujarangnaqtunik, taimaitunik:

 • Qalakhuqtuq;                    
 • Huvviuqtuuyaaqtutut ittuuk aanniqhaaqtariami; 
 • Ivyannguhuktuq;<
 • Aanniqharlualimaiqtuq puvvak hukattutut ilittuuk; unalu<
 • Inngatautipluni aniqniqmi aniarutiqaqat.

Ujarangnaqtunut-pidjutauyut inuuhirmut ayuqhautauyut ingatautiniaqnut taimatut hapkunanga:

 • Aturuvit ujarangnaqtunik higaaqataruvit inuuhangupluitit;
 • Aturuvit ujarangnaqtunik higaaqattaqpakuvit amihuiqturaalutit (eubluq tamaat uvaluuniit ubluq tamavyak); imatullu
 • Aturuvit ujarangnaqtunik angiyunik amigaittuniklu.

Ayuqhautaulayut inulrammirnut

Pitquyauhimayut tapkuat nutaqqat inulrammiillu atuqhimaittut ujarangnaqtunik uvaluuniit anniqhaaqtaliqpangmata higaalunit Aturuvit ujarangnaqtut puyuanit.

Aturuvit ujarangnaqtunik aturiangani akturniqaqtuq ilanginik qaritami nauvaliayuni una inulramnirnut(25-nik ukiuqaliqat). Aturniq ujarangnaqtunik aallanguutiniaqtuq

inulramiup qaritaanut ihumalliqhuutaulunillu huungitunik ihumaqaqpalianinganik, qanuliriuriakhaminik ayuqhaliqpallialuni, quviahuiqtitlunilluuniit. Hapkuat

aallanguqpallianingit uttilimaiqhunguyut atuuliqhimagumi ujarangnaqtunik nutarauvallaakhuni.

Atuqattarninga ujarangnaqtunik inulramiupluni ihumaalungnaqhitjutaulaaqtuq huungitunik ihumaqaqpalianinganik, ihumaaluinarninganiklu inuk.

Aturniq ujarangnaqtunik aturninga aullaqlirutaulaaqtuq, ilihatianirmik, aturniqaqlunilu ilitpaliatjuhirnik.

Ayuqhautaulayut hingaiyanut arnanut

RackCards_Illustrations_Pregnancy.png

Qayangnaitqiyauyuq hinngaihimayut iviangirmit maamaktitiyut arnat atuqtailiyukhauyut ujarangnaqtunik. Nakuuhuirutauniarunaqhiyuq ilumiariyanut nutarannuamut;

Aturuvit ujarangnaqtunik hingaiyautitlutit nutarannuat mikhauhunguyuq annigumi;

Ihumami aalangurutauluaqpaktut avuuritjutait ujarangnaqtunik (THC) atautimuktaulaaqtuq iviangiup ituanik maamaktitiyuni amaamauyuni.

Aturuvit ujarangnaqtunik hinngaiyauhimayuni ihuitumik aktuqniqarniarmat nutarakhap nauvalliatjutaanut, pitjutaullayuq angiglivallialirumi idjuhianut ayuqhautiqaqhunguyuq, difficulties with ihumaliurutikhanginut ayuqhaqniq, umatullu atutqikhunguyunaqhiyuq hunanikliqaak higaarlungnit idjuhirmini angiglivallialirumi

Akhuvallaaq aturumiuk ujarangnaqtunik qanurilitjutauniaqqa inungmut?

Akhuvallaaq aturumiuk ujarangnaqtunik aanniangalirniaqqaa. Akhuvallaaq ujarangnaqtunik aturniq pitjutaulayuq miriaqattainnaliqhunguyuq aqiaruqliuqpialirlunillu uluriahukpiarluni aqiarurminut munaqhiliaqtukhangurlunillu. Naunaitkutauyuq haffumunga idjuhia, ilihimayauyuq imatut ujarangnaqtunik atiqaqtuq imatut hyperemesis syndrome, uunnaqtumi uaqtirumi naamakhivyakhunguyuq.

Tuqquyuittut pitjutiqaqtut nauttiamit-piqaqtumit ujarangnaqtunik akhuvallaaq aturumiuk. Kimihi, havaktauhimayut uvaluuniit taiyauvaktut imatut synthetic cannabinoids (e.g., Spice unalu K2) tuqqunnaqtutlu.

Akhuuvallaq aturangata ujarangnaqtunik pitjutauklayut quviahuiqpiarluni unalu mihiknarningit, ilauyut ihumaalungniq, nutqangalimaikhutik, qurluumaniq, ihumamikkut ayuqhaliqhutiklu, tamagyaqtuq ihumaiqtittuq, unalu huungitunik tautuktuuyaaqhutik.