Ujarangnaqtuq unalu Tiipaakuq

  • Ujarangnaqtut qayangnaitqiyaungittuq tiipaakunit higatjanitlu. Ujarangnaqtunitpuyuq piqaqtuq aatjikuutainik avuuriyauhimayunik tipaakkuurmit puyuanik. Hapkuat avuuriyauhimayut avuvaluit ihuitumik aktuqniqaqtut aaniariipkutini aniqharutini ihuilijutauvluni kagutiqalirnirmiluniit. Inuit higaayuktut ujarangnaqtunik ayuqhautiqaliqhunguyut ingattatqiyanik avuuriyauhimayunik kuvviyaaqtunik hunaliqtuqhimayunit hiluqhiniarmata akhuraaluk qayangnaqtunik avvuuqtauhimayunik kuvviyaaktunik ilunmut akhuurlutik hiluqhiniarmata ahiit aanniqhaaktaililutik puyuq puvvangmingniilulu hivituyumik.
  • Umikhimayuni igluani, inuit aanniqhaaqtaqtut puyuanik ujarangnaqtut ilaani takkunnaqhivangmata anngayarnaqtunit anngayalaqihimayut, imingayutut ittut. Taimaitumiklu, higaayuittut aanniqhaaqhimayut ujarangnaqtut puyuanik atuqhimayutut ujaranganqtunik aanngayarnaqtuniklu ihivriuqtaugumik qunnganik ihivriuqtautjutait.