Ujarangnaqtuq imatullu Akhaluunmik Aqqutut:

  • Ujarangnaqtuq atuqtauyut ihuilitjutaulaaqtut amihunut aullatjutikhainik atuqtauyukhanik akhaluutituqtut aquttunullu qayangnaitkutikhanginik inguttaarutikhanut, qauyimattiarninga, itqaumayaaminik naukkuurvikhanik, imatullu nutqaqayaktukhauguvit qayumiilaaqtukhauguvitluuniit. Aquttut aanngayaaqtumik qayangnaqhitivaktut aallanut akhaluutituqtunut, uhiyamingnutpihuktunullu apqutini qayangnaqhitivaktut.
  • Ujarangnaqtunik atuqtut qayangnaqhitiniaqtut akhaluutinik tuluqhinahuqqurnaqhutiklu imatut 2-3 amigaitilanginnik.
  • Qayangnarniaqtut piyaqqurnahuqqurnaqtutlu inuk avvuriyarangami tanngamik ujarangaqtuniklu.
  • Avvuriniq ujarangnaqtunik aallaniklu aanngayarnaqtunik taiyauvaktut imatut psychoactive substances angilitittaaktut mihingnarnianik aanngayarnaqtut qayangnatqiyaullayurlu aanniutauyukhanut tuqqulunillunniit piyaqqurnirmit.

                           

                                     FB_2018Posts_Batch01_Nobackground_Post09 copy_op.png